Kontakt +421 908 414303, email: bankrot@ebankrot.sk

Profesionálne služby viac ako 22 rokov na Slovensku

Vykonávame likvidácie firiem a spoločností každého druhu až po výmaz z obchodného registra od 995,-€


Zánik spoločnosti - Ukončenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Podnikateľ sa v dnešných časoch stretáva s rôznymi problémami. Nie je ľahké začať podnikať, udržať si klientelu a podnikanie v silne konkurenčnom prostredí, a takisto treba mať znalosti a vedieť sa zorientovať aj v situácii, keď už podnikanie neprináša ďalej zisk a podnikateľ nemá iné východisko, ako svoje podnikanie ukončiť.

Spôsob likvidácie firmy záleží od stavu jej dlžôb, či má alebo nemá záväzky voči ďalším subjektom.

 

Podnikanie

Spravidla spoločnosť zanikne ku dňu výmazu z obchodného registra. (§ 68 ods.1 zákona č. 513/1991 Z. z./Obchodný zákonník)

Zánik spoločnosti môže nastať až po jej zrušení.

Zrušenie spoločnosti môže prebiehať buď likvidáciou, alebo bez likvidácie.

Likvidáciou sa myslí likvidácia obchodného majetku a záväzkov spoločnosti súvisiacich s podnikaním. Cieľom likvidácie je vyrovnanie, teda uspokojenie veriteľov (tých, voči ktorým má podnikateľ záväzky) a následné rozdelenie zostávajúceho majetku spoločnosti medzi jej vlastníkov.

Spoločnosť sa ruší bez likvidácie vtedy, ak spoločnosť nemá dlhy ani majetok, alebo keď majetok spoločnosti prechádza na iného právneho nástupcu a deje sa tak pri zlúčení, splynutí, rozdelení alebo zmene právnej formy spoločnosti.

Likvidácia sa nevyžaduje aj v iných zákonom stanovených prípadoch, keď spoločnosť nemá žiaden majetok alebo ak sa dostala do konkurzu a konkurz bol buď zamietnutý, zrušený, alebo zastavený pre nedostatok majetku, resp. ukončený s tým, že po ukončení žiadny majetok spoločnosti nezostal (§ 68 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z./Obchodný zákonník).

Slovo konkurz sa skloňuje v súvislosti s krachujúcimi podnikmi a počul o ňom azda každý. Z hľadiska tejto témy ho spomenieme iba okrajovo, pretože téme konkurzu bude venovaná samostatná životná situácia.

Čo to teda konkurz je?

Konkurz je kolektívna snaha o uspokojenie veriteľov prostredníctvom speňaženia majetku dlžníka, ktorý sa dostal do úpadku, teda situácie, keď nedokáže splácať svoje záväzky prevyšujúce jeho majetok. O konkurze podrobne hovorí zákon č. 7/2005 Z. z./Zákon o konkurze a reštrukturalizácii.

Bankrot® - Naše služby na Slovensku i CZ,PL,AT

Volajte Bankrot® : +421 2 54131306 alebo +421 908 414 303

 

V akých prípadoch sa s. r. o. ruší?

Ak bola spoločnosť založená na určitý čas, uplynutím tohto času.
Rozhodnutím spoločníkov alebo orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti, a to odo dňa uvedeného v rozhodnutí, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté (tento prípad platí, ak sa ruší spoločnosť likvidáciou alebo bez likvidácie s právnym nástupcom).
Rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti, a to odo dňa uvedeného v tomto rozhodnutí, inak odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
V špecifických prípadoch v súvislosti s konkurzom spoločnosti definovaných v § 68 ods. 2 písm. d) zákona č. 513/1991 Z. z./Obchodný zákonník.
Z iného dôvodu, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Zrušenie spoločnosti likvidáciou

V prípade, ak má spoločnosť majetok po ukončení konkurzu alebo ak má byť zrušená z rozhodnutia spoločníkov a jej majetok neprechádza na právneho nástupcu, je nutná likvidácia a spoločnosť do nej vstupuje ku dňu svojho zrušenia. Počas likvidácie sa k obchodnému menu spoločnosti pridá dodatok „v likvidácii".

Na vykonanie likvidácie sa určí likvidátor, teda vybraná osoba, ktorá ďalej vystupuje ako štatutárny orgán spoločnosti. Likvidátorov môže byť aj viac a v tom prípade má každý z nich rovnaké právomoci z hľadiska plnenia funkcie štatutára.

Činnosť likvidátora je zameraná iba na samotnú likvidáciu spoločnosti: plní záväzky, uplatňuje pohľadávky, rokuje so súdmi a s inými orgánmi v mene spoločnosti. Ak uzatvára nové zmluvy, môže to byť iba v súvislosti s ukončením nedoriešených obchodných situácií. V prípade zistenia predĺženia (záväzky prevyšujúce majetok) podáva likvidátor návrh na vyhlásenie konkurzu.

Likvidátorom sa stáva spravidla štatutár, teda konateľ SRO, ktorá má prejsť do likvidácie. Nie je vylúčené, aby sa likvidátorom stala aj iná osoba alebo firma, ktorá v oblasti likvidácie podniká. Likvidátora môže bezodkladne vymenovať aj súd, ak ho nevymenuje spoločnosť alebo ak spoločnosť nemá štatutárneho zástupcu (napr. ak sa štatutár predtým vzdal funkcie).

Ak si likvidátor neplní svoje povinnosti alebo koná proti záujmom spoločnosti, môže ho spoločnosť odvolať, alebo v osobitných prípadoch môže o jeho odvolanie požiadať súd.

Likvidácia je proces, ktorý je náročný z hľadiska administratívy, ako aj z právneho aj účtovného hľadiska. Kým založenie spoločnosti trvá pár týždňov, likvidácia spoločnosti so všetkými úkonmi až po jej výmaz trvá nezriedka niekoľko mesiacov.

Ak sa napriek zložitosti procesu likvidácie spoločnosti rozhodnete pustiť sa do toho bez pomoci odborníkov, prevedieme vás krokmi, ktoré je nevyhnutné spraviť.

Ako na likvidáciu s. r. o.?

V prvom rade treba vyhotoviť mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie (v zmysle § 16 ods. 4 písm. d) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), aby podnikateľ zistil stav svojich financií. Okrem potrebného prehľadu sa vyhne situácii, keď by až po vstupe do likvidácie zistil, že spoločnosť musí ísť do konkurzu.

Keď podnikateľ na základe podkladov z účtovníctva príde na to, že môže prejsť k likvidácii svojej s. r. o., musí zvolať valné zhromaždenie (na schválenie je potrebná 2/3 väčšina), resp. prijať rozhodnutie jediného spoločníka v prípade jednoosobovej s. r. o. o vstupe do likvidácie. V rozhodnutí sa vymenováva likvidátor, určí sa jeho spôsob konania a schváli sa používanie obchodného mena s dodatkom „v likvidácii“.

Následne treba spraviť podanie na obchodný register vo forme vyplneného formuláru s názvom Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra.

Toto podanie vykoná už vymenovaný likvidátor. Vo formulári vyplní okrem iných požadovaných údajov najmä dátum vstupu spoločnosti do likvidácie, ktorý vyplýva z rozhodnutia o vstupe do likvidácie, údaje o likvidátorovi a jeho spôsobe konania (ak nebolo dohodnuté inak, môže sa na tomto mieste citovať § 72 Obchodného zákonníka). Podanie musí obsahovať úradne overený podpis likvidátora a nasledujúce prílohy:

listina, ktorou sa preukazuje zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným bez právneho nástupcu a jej vstup do likvidácie,
listina, ktorou sa preukazuje vznik funkcie likvidátora.
Prílohou môže byť teda jediná listina - rozhodnutie jediného spoločníka alebo valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie, ak obsahuje všetky potrebné skutočnosti týkajúce sa likvidátora.

Zápis zmien v obchodnom registri by sa mal prejaviť do dvoch dní, ak sú splnené všetky zákonné podmienky, a tiež ak je podanie prijaté ako bezchybné.

Informáciu o vstupe spoločnosti do likvidácie treba neskôr oznámiť prostredníctvom Obchodného vestníka, kde je nutné dodržať minimálne 3-mesačné obdobie zverejnenia.

Bankrot® - Naše služby na Slovensku i CZ,PL,AT

Volajte Bankrot® : +421 2 54131306 alebo +421 908 414 303

Bližšie informácie o Likvidácii firmy - Bankrote - Kontaktujte našu firmu - Profesionalita a Diskrétnost

Pomôžeme Vám pri komplikovanej právnej úprave zrušenia, výmazu z obchodného registra, následného zániku spoločnosti, tak aby ste dosiahli želaný výsledok pri minimálnych nákladoch. Sme pripravení Vám odpovedať a pomôcť na všetky vaše otázky a problémy.

Oznámenie o zmenách inštitúciám

Skutočnosť, že spoločnosť vstúpila do likvidácie, treba oznámiť na daňový úrad, do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Na daňový úrad sa posiela formulár určený o. i. na oznámenie zmien. Lehota na splnenie oznamovacej povinnosti je 30 dní. Na úrad je dobré zaslať aj aktuálny výpis z obchodného registra a kartičku DIČ. Daňový úrad vám vystaví novú s dodatkom „v likvidácii“. Následne si splňte povinnosť oznámiť zmeny aj v Sociálnej a zdravotnej poisťovni, kde v prípade, že máte zamestnancov, platí 8-dňová lehota.

Ukončenie likvidácie a výmaz

Najskôr po troch mesiacoch od zverejnenie informácie o vstupe do likvidácie spoločnosti v Obchodnom vestníku je možné znovu zvolať valné zhromaždenie, ktorého výsledkom by malo byť rozhodnutie spoločníkov o ukončení likvidácie. V prípade jednoosobovej s. r. o., kde jediný spoločník je zároveň likvidátorom, ide, samozrejme, o formalitu.

Likvidátor na valnom zhromaždení predkladá spoločníkom:

- konečnú správu o priebehu likvidácie,
- likvidačnú súvahu, ktorou informuje o účtovnom stave majetku a účtovných pohyboch počas likvidácie,
- likvidačná účtovnú závierku,
- návrh na rozdelenie likvidačného zostatku (financie, ktoré zostali po likvidácii) medzi spoločníkov.

Likvidátor predkladá správcovi dane:

- zápisnicu z valného zhromaždenia,
- konečnú správu,
- schválený návrh na rozdelenie likvidačného zostatku,
- likvidačnú účtovnú závierku spolu s daňovým priznaním.

Na základe predloženia týchto dokumentov je možné požiadať správcu dane o vydanie súhlasu s výmazom spoločnosti z obchodného registra. V niektorých prípadoch sa vyžaduje, aby tento súhlas vydal aj colný úrad a obec (napr. ak spoločnosť bola majiteľom nehnuteľnosti).
22 ročné skúsenosti Bankrot, s.r.o.

Návrh na výmaz

Vo finále podáva likvidátor návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Robí tak prostredníctvom na to určeného formulára.

Podpis likvidátora na návrhu musí byť úradne overený a musí obsahovať nasledujúce dokumenty:

- rozhodnutie o vstupe do likvidácie (pri viacerých spoločníkoch v podobe zápisnice z valného zhromaždenia),
- prezenčnú listinu,
- potvrdenie o zverejnení výzvy likvidátora v Obchodnom vestníku,
- rozhodnutie o ukončení likvidácie (pri viacerých spoločníkoch v podobe zápisnice z valného zhromaždenia),
- súhlas s výmazom od jednotlivých správcov dane,
- konečnú správu likvidátora,
- likvidačnú účtovnú súvahu,
- schválený návrh likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku.

Návrh na výmaz je možné podať aj elektronicky.

Návrhy na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri na Ústrednom portáli verejnej správy.

Správne poplatky

Poplatky za podanie na obchodný register sú v prípade listinnej formy podania 66 eur a v prípade elektronickej formy podania 33 eur. Tento poplatok sa platí aj pri opravnom podaní nanovo.

Správny poplatok za vydanie súhlasu s výmazom spoločnosti z obchodného registra je vo výške 9,5 eura v každej inštitúcii (daňový, obecný, colný úrad v prípade, že sa ich vyjadrenie vyžaduje)

Bankrot® - Naše služby na Slovensku i CZ,PL,AT

Volajte Bankrot® : +421 2 54131306 alebo +421 908 414 303


Mgr. Vladimír Strýček je zakladateľ OZ Bankrot® a je najkompetnejší likvidátor v SR ohľadne Likvidácie firiem a spoločností už 22 rokov.

Sme pripravení Vám odpovedať na všetky Vaše otázky


© Https://www.ebankrot.sk 1994-2016 Bankrot®